exibições 289
Foto do artista Hinos de Países

Hino das Ilhas Comores

Hinos de Países


I béramu isi pépéza
I nadi ukombozi piya
I daula ivénuha
Tasiba bu ya i dini voya trangaya hunu Komoriya
Narikéni na mahaba ya huveindza ya masiwa
Yatruwasiwa Komoro damu ndzima
Wasiwa Komoro dini ndzima
Ya masiwa radzali wa
Ya masiwa yarileya
Mola né ari sayidiya
Narikéni ha niya
Riveindzé uwataniya
Mahaba ya dine na duniya
I béramu isi pépéza
Rang mwési sita wa Zuiye
I daula ivénuha
Zisiwa zatru zi pangwi ha
Maoré na Nzuani, Mwalina Ngaziya
Narikéni na mahaba ya huveindza ya masiwa