Konuþacaðým uyusanda
Tek bir kelime bile duymasanda
Biterken bir zamanlar
Çok sevdiðimiz bu hikaye
Dokunuyorum ellerine
Aralanmýþ bacaklarýna
Eðilip ýslak aðzýna
Aðzýmý dayýyorum
Son kez
Soluk Soluða
Soluk Soluða
Saçlarýn darmadaðýn
Ýç çamaþýrlarýn odaya saçýlmýþ
Dün aðladýktan sonra
Makyajýn yastýðýna akmýþ
Uyandýrmadan seni
Sýyýrýp üstünden herþeyi
Terden ýslak vücudumu vücuduna dayýyorum
Son kez
Soluk Soluða
Soluk Soluða
Artýk çok üzmüyor beni
Hiç birþey hissetmiyorum hatta
Birkaç aný sadece onlarda
Silinir nasýlsa zamanla
Býrakmýþtým uzun zamandýr
Ama ihtiyacým var þuanda
Bazen bir içki þiþesi
Yaþam destek ünitesi
Bu kez gerçekten giderken
Gerçekten terkederken
Sana kapýyý çekerken
Uzun uzunbakýyorum
Son kez
Soluk Soluða
Soluk soluða
Soluk Soluða

Composição: