Mans draugs.
Mans zemûdens lauks.
Mans rododendra augs,
un viszinoðs padomnieks,
kas sauks, kad jâiet vai nç.
Uz turieni vai te.
Vai, kad un kâ griezties piruetç.
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neaprunâs, nekad nepârdomâs,
nekad nebeigs teikt:
"Dzîve ir skaista daþreiz..."
Ðalalalalâ...
Mans draugs,
mans prieks un acuraugs,
manas nedienas un raizes,
garozas no rudzu maizes.
Mans izvçlçtais ceïð, mana nodziedâtâ dziesma,
un ugunskurs tâls un liesma,
kas nekad neapdzisîs, nekad nepiekusîs,
nekad nepiemânîs, kad bûs auksti.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Mans draugs, mans draugs.
Ðalalalalâ...
Nekad neapturçs, nekad nepârspîlçs,
nekad nepiedraudçs vai vçl ïaunâk.
Nekad neatgrûdîs, vienmçr atbalstîs,
lûk tâds, vçl sirsnîgâks, ir mans draugs.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog