exibições 237

VisskumjâKâ ParâDe Uz MûSu Ielas

Brainstorm (Prata Vetra)

Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Ir tikai mûsçjâ, vienalga, ko teiktu kaimiòi aiz sienas
Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Tikai solis lîdz parkam, kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas

Un tu un tu, un tu,
Ko tu dotu, dotu, lai vçlreiz dzîvotu
Vai labâk ar kâjâm pa priekðu
Âtrâk, âtrâk, nâkamajâ lîmenî iekðâ
Tâ ir vai tâ nav
Starp visâm atbildçm, kâ parasti, îstâs atbildes nav
Bet tik un tâ viss bûs tavâ ziòâ
Iet pa straumei vai klausîties sirdsapziòâ

Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Ir tikai mûsçjâ, vienalga, ko teiktu kaimiòi aiz sienas
Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Tikai solis lîdz parkam, kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas

Un es klausos gliemeþvâkos
Acis aizvçris ciet
Bet viscietâkajos vâkos
Mani tev neiesiet, neiesiet, neiesiet

Un tâ,
Un tu un tu, un tu,
Ko tu dotu, dotu, pa îstam lai mîlçtu
Vai labâk kâ agrâk nekâ
Griezties vâveres ratâ atkârtojumâ

Trîs lietas labas, no trim es izvçlos pçdçjâs savas
Un mçs zinam, ka tu un tavas bûs mûsu ziòâ
Iet pa straumei vai klausîties sirdsapziòâ
Klausîties sirdsapziòâ

Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Ir tikai mûsçjâ, vienalga, ko teiktu kaimiòi aiz sienas
Nav pasaules mazas, nav pasaules lielas,
Tikai solis lîdz parkam, kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas,
Kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas,
Visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas
Kad visskumjâkâ parâde uz mûsu ielas

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir


Posts relacionados

Ver mais no Blog