Hino da República Checa

exibições 952

Voda huèí po luèinách,
Bory šumí po skalinách,
V sadì skví se jara kvìt,
Zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná zemì,
Zemì èeská, domov mùj,
Zemì èeská, domov mùj!


2.
Kde domov mùj kde domov mùj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útlé v tìle èilém
mysl jasnou vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar
to je Èechù slavné plémì
mezi Èechy domov mùj
mezi Èechy domov mùj!