Korku

Ýlhan Ýrem

exibições 121

Aldanacaksýn sevgilerinle
Ýnsanlarýn yalancý gururlarýna..
Kalacaksan parlak sözlerin etkisinde
Kelimelerinle onlara kapýlacaksan
Yaþama!

Oyun yapýp oynarlar seni, geceleri aralarýnda.
Þarký yapýp söylerler dostlarýna,
Roman gibi okurlar boþ zamanlarýnda.
Masal yapýp anlatýrlar çocuklarýna

Aladanacaksan gecelerinde, kara gecelerinde
Aydýnlýk dünyalarýn þen insanlarýna.
Yannýlýp içini açacaksan,
Derdini gizlemeden durmayacaksan,
Yaþama!

Saklarlar dinlediklerini
En zayýf zamanýnda vururlar seni.
Uyduramazsýn fikirlerine baþýboþ hareketlerini,
Tefe koyup çalarlar seni.