Yalnýzlýk Penceresi

Ýlhan Ýrem

exibições 98

Aralarýndan geçiyorum
Hiç kimse elele deðil
Herkes kendine dönmüþ diyorum
Bir kaçýnýn içine bakýyorum
Hiç kimse kendisiyle barýþýk deðil

Herkese kendini anlatýyorum
Kime kendini anlatsam þaþýrýyor
Kendimi kime anlatacaðým, þaþýrdým
Hiç kimse ilkin kendisine alýþýk deðil
Hiç kimse ilkin kendisiyle barýþýk deðil