Lū la la lū la la lū la lū la liē
Lū la lū la lū la liē
Lū la la lū la la lū la lū la liē
Lū la lū la lū la liē āi

Chūn shén lái le zěn zhī dao méi huā huáng yīng bào gào
Méi huā kāi tóu xiān hán xiào huáng yīng jiē zhe chàng xīn diào
Huān yíng chūn shén shì shēn shǒu kuài bǎ shì jiè gǎi zào

Liǎng zhǐ lǎo hǔ liǎng zhǐ lǎo hǔ
Pǎo dé kuài pǎo dé kuài
Yī zhí méi yǒu ěr duo yī zhí méi yǒu wěi ba
Zhēn qí guài zhēn qí guài liǎng zhǐ lǎo hǔ
Liǎng zhǐ lǎo hǔ pǎo dé kuài pǎo dé kuài
Yī zhí méi yǒu yǎn jing yī zhí méi yǒu zuǐ bā
Zhēn qí guài zhēn qí guài

*ti o o beh lok ho
Ah gung nag gia di tau beh gut o
Gut ah gut ah gut ah
Gut diu ji bui suan liu go
Yi ya he to jin jia cu bi
Ti o o beh lok ho
Ah gung nag gia di tau beh gut o
Gut ah gut ah gut ah
Gut diu ji bui suan lui go
Yi ya he to jin jia cu bi

Zuó tiān wǒ dǎ cóng nǐ mén qián guò
Nǐ zhèng tí zhe shuǐ tǒng wǎng wài pō
Pō zài wǒ de pí xié shàng
Lù shang de xíng rén xiào dé luò luò luò
Nǐ shén me huà yě méi yǒu duì wǒ shuō
Nǐ zhǐ shì mī zhuó yǎn jīng wàng zhe wǒ

Lū la la lū la la lū la lū la liē
Lū la lū la lū la liē
Lū la la lū la la lū la lū la liē
Lū la lū la lū la liē

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir