Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla
Sibonga iNgwenyama yetfu
Live netintsaba nemifula

Busisa tiphatsimandla takaNgwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir