exibições 381
Foto do artista Hinos de Países

Hino do Burundi

Hinos de Países


Burŭndi Bwâcu, Burŭndi buhĭre
Shīnga icúmu mu mashīnga
Gaba intăhe y'úbugabo ku bugīngo
Warápfunywe ntiwapfûye
Waráhabīshijwe ntiwahababuka
Uhagurukana, uhagurukana, uhagurukana, ubugabo urîkukira
Komerwa amáshi n'ámakūngu
Hābwa impŭndu n'âbâwe
Isāmírane mu mashīnga, isāmírane mu mashīnga

Burŭndi bwâcu, rági ry'ábasôkúru
Ramutswa intăhe n'íbihúgu
Ufatánije ishaka n'ubúhizi
Vuza impŭndu wĭgānzūye uwakúgānza uwakúgānza

Burŭndi bwâcu, nkóramútima kurí twëse
Tugutūye amabóko, umutima n'úbuzima
Imâna yakúduhāye ikudútūngire
Horana ubúmwe n'ábagabo n'ítĕkāne
Sāgwa n'úrwĕze, sāgwa n'ámahóro mēzá