exibições 3.973
Foto do artista Hinos de Países

Hino da República Popular da China

Hinos de Países


Qǐlái! Búyuàn zuò núlì de rénmen!
Bǎ wǒmen de xuèròu, zhùchéng wǒmen xīn de chángchéng!
Zhōnghuá mínzú dào liǎo zuì wēixiǎn de shíhòu
Měi ge rén bèipò zhe fāchū zuìhòu de hǒushēng
Qǐlái! Qǐlái! Qǐlái!
Wǒmen wànzhòng yìxīn
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Màozhe dírén de pàohuǒ, qiánjìn!
Qiánjìn! Qiánjìn! Jìn!