exibições 1.116

Hino do Taiwan

Hinos de Países


Sānmín Zhǔyì, wúdǎng suǒ zōng
Yǐ jiàn Mínguó, yǐ jìn dà tóng
Zī'ěr duō shì, wéi mín qiánfēng
Sù yè fěi xiè, zhǔyì shì cóng
Shǐ qín shǐ yǒng, bì xìn bì zhōng
Yì xīn yì dé, guànchè shǐzhōng