exibições 88
Foto do artista Hinos de Países

Hino da Suazilândia

Hinos de Países


Nkulunkulu Mnikati wetibusiso temaSwati
Siyatibonga tonkhe tinhlanhla
Sibonga iNgwenyama yetfu
Live netintsaba nemifula

Busisa tiphatsimandla takaNgwane
Nguwe wedvwa Somandla wetfu
Sinike kuhlakanipha lokungenabucili
Simise usicinise, Simakadze

Composição: Andrease Enoke Fanyana Simelane · Esse não é o compositor? Nos avise.
Enviada por Nícolas
Viu algum erro na letra? Envie sua correção.