Od Yishama

Leonardo Gonçalves

exibições 7.798

Od yishama be'arei yehudah
uvechutzot Yerushalaim:

Kol sason vekol simchah,
kol chatan vekol kalah.