exibições 186

Gelezine Sirdis

Andrius Mamontovas


Pagaliau prieðaky namai
tu paèiu laiku pakliuvai èionai
geleþine ðirdie gal tu per ilgai
tolimø þvaigþdþiø dulkes ragavai

tu gyvenai kaþkur uþ debesø
á tave tai labai panaðu
tu neþiûrëjai atgal tik pirmyn
netikëjai kad gráði þemyn

ðiandien eilinë diena ten kur tu buvai
bet kur tu esi viskas atvirkðèiai
visos þvaigþdës tau danguje nakties
viskas ið pradþiø ðiandien prasidës

sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
pakëlë tave per aukðtai
ir buvo jau per vëlu kai supratai
tau neskirta gyventi lengvai

dabar viskas bus kitaip
viskas bus kitaip bent jau taip manai
geleþine ðirdie tu tikrai ilgai
tolimø þvaigþdþiø dulkes ragavai

tu gyvenai kaþkur uþ debesø
á tave tai labai panaðu
tu neþiûrëjai atgal tik pirmyn
netikëjai kad gráði þemyn

sidabriniai sparnai kuriuos pirkai
pakëlë tave per aukðtai
ir buvo jau per vëlu kai supratai
tau neskirta gyventi lengvai

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog