exibições 4.974

Gayatri Mantra

Namaste


Om bhur bhuvaha svaha
Tat savitur varenyam
Bhargo devasya dhimahi
Dhiyo yonah prachodayat