Música de Contagem Bijuu

exibições 63.084

Bijuu kozoyata hashimari hashimari
Hitotsu hi-toyoli inamori shukaku
Futatsu faiya moeteru matatabi
Mitsu mizu nara makoseru isobu
Yotzu yoka atzu ise son goku
Itzuzu itsu-demo kake-ashi kokuo
Mutzu muri-sezu awatezo saiken
Nanatzu nanajushi soratobu chomei
Yatzu yappai yi-taji gyuuki
Ko-kon natzu ko-kon umto saikou kurama
Koto soro-yoto bijuu uno nakama
Jo-oi muzutaketo ei namae
Muna-ripaa namaee danee
Mina zutakira namaee danee

Jinchuuriki
Otzukiya jinchuuriki! Ikutebayo
Hitosu hi-toli kumadayo gaara
Hutatsu hu naah umto neko nade yugito
Mitsu mizukage yondaime no yagura
Yotzu yong-shunen yonbi to roshi
Itzuzu ikatsaya pawa ano han
Mutzu mukuchina kiragashi utakata
Nanatzu nadomosu kunoichi fuu
Yatzu yabai-io la-puno killer bee
Koko notzu konoha no uzumaki naruto
To-temo tsuyo uo jinchuriki-no mi-una
Bijuu-uto nakayoku nare-ukana?
Muna-ripana shinobi danee
Minna zutekino shinobi danee