exibições 31

Happiness (japonês)

Puffy AmiYumi


Shiawase

Yumi:
Koen'ni iruhi totashi
Shiawase na no wo

Ami:
Suna de a sobuko domo ka
Na ga reru no wo jita!

Both:
Airo su ni wa ko hibito
Shiawase nano oa
Kamiro a raruka no joka
Aikutsu na kare ga!

Sasaia kane rou do
Maroya kane rou do
Nema guma eni deun deno tori
Kai da...
Shiawase!

Nani oshi te iru toki ga
Shiawase tesuka
Nani moshi tei na itoki
Shiawase nano ka mo

Saia wa kane rou do
Mashira bite rou do
Gerebi de mita
Nou bushu tori
Bai da...
Shiawase!

Sasaia kane rou do
Maroya kane rou do
Naun ka wa caru
Naun ka no coru
Ima demo wo oeteru

Saia wa kane rou do
Mashira bite rou do
Anaka ga lanou
Fueteru tori
Tai da...
Shiawase!

By: Fernanda Barros