Me serce zrodzone jest w g³êbokim lesie
Tam gdzie strumienie rzeŸbi¹ w skale dzieje
A wiatr wywraca stare pnie
Tam jest mój dom

Nad czarcim w¹wozem gdzie niejeden upad³
A deszcz zmywa wszelki smutek oraz pech
Jam panem jest
I na wieki bêdê

Przez noce oraz dnie
Deszcze jak i mrozy
Sta³ ja bêdê tu
Broni³ ziemi swej

Broni³ ziemi swej

Mym tronem lita ska³a zimna niczym lód
God³em wielki d¹b co tysi¹ce lat ju¿ stoi
I wspomina
Wszystkich moich przodków

Tam pamiêæ o przesz³oœci nigdy nie zaginie
W walce o honor oraz kufla dŸwiêk
Bêdziemy pamiêtaæ
Niczym o nimfy ³o¿u

Przez noce oraz dnie
Deszcze jak i mrozy
Sta³ ja bêdê tu
Broni³ ziemi swej

Broni³ ziemi swej

Pod bezkresu ska³¹
Mój k¹t znajduje siê
Tam jad³o ju¿ podano
I diabe³ siedzi te¿
Tam moi wszyscy bracia
Ku niebu wznosz¹ pieœñ
Za wszystkich naszych bogów
Za Radogosta i za krew

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir