Dom na kurzej stopce
Niebieskiej ró¿y smak
W lesie tym inaczej
Liczenia ³y¿ek czas
Marny los twój bracie
Lepiej wróæ na swój szlak
Ja grzechy wybaczê
Lecz ona to twój kat

Ma drewniane nogi
Choæ zwinna niczym w¹¿
Czarny kot doradc¹
Królestwem leœny g¹szcz
Gdy twe serce czyste
Iœ pewien czego chcesz
Prosiæ rady nie bój
Pomocn¹ poda d³oñ

Nie ma wybaczenia
Ni ³aski
Boœ swe rêce splami³ krwi¹
Dla tych idea³ów
Dla krzy¿a
Na stos wyda³eœ j¹

Na stos wyda³eœ j¹
Ty zdrajco

Gdy na miotle leci
Przecina mroczny pas
Chroñcie we swe dzieci
To grzechów sp³aty czas
Jej imiê tak znane
Rozbudza w sercach strach
Matko chroñ swe dziatki
Tyœ winna, to twój czas

Gdy babunia umrze
Zap³acz¹ s³ugi z kniej
Lecz ¿yæ bêdzie wiecznie
W pamiêci twej i mej
I choæ czasy zmienne
Pamiêtaj bracie ¿e
Baba Jaga patrzy
¯e widzi czyny twe

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir