Pizmon:
Veli karata perach
Va'einayim
Ani zocheret
Hayiti neshamah
Rak itcha
me'al richafti
Bashamayim
Pit'om nafalti
Levad la'adamah

Alef:
Lo notar davar
Milvad haga'agua
Hazman over le'at le'at
Sha'a, shavua
Kvar shanah kim'at
Veha'olam ragua
Verak koli zo'ek achshav
Tagid madua
Hayiti began eden
Ve'achshav halev patzua
Vezeh sipur kol kach yashan
Veyadua.

Pizmon

Bet:
Hachayim zarmu
Hakol haya kavua
Eich sharnu az,
Bishnei kolot
Bli za'azua
Vehayu leilot
Shel tzchok vesha'ashua
Aval achshav yesh bekoli
Meitar karua
Hayiti began eden
Ve'achshav halev patzua
Vezeh sipur kol kach yashan
Veyadua

Pizmon (2x)

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir