Ahavat adam hi le-olam
Kmo hagalim bayam
kemo haruach
Ani rotzah la-uf kemo tzipor ve'ein li le'an
Yashafti mele'ah bemachshavot
Rak ahavah tatzil oti hapa'am
Pasati li ad shekaf'u raglai
Bashvilim shel chaiai

Refrão
Ben shvilei hakochavim
u malachei shamayim
Al kise malchut gadol
veram yoshev borei olam
Tistakel alai betishmor et hanefesh sheyesh bi
Ten li et hakoach lehamshich lichyot et chayai

Yesh li manginah achat balev
belibi otah ani shomeret
Hamanginah hi shir la-emunah
midakah ledakah
Yesh li rak chalom echad katan
lehagshim oto ve-az lanuach
Ani rotzah limtzo et hashelwah velichyot betzilah

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir