exibições 743
Foto do artista Zola Jesus

Kf vfo mag anr kf vfo rag c'q iknna vorok
Yoo vfo kntg ktr rag c'q iknna vorok
Fsq rag anr kfq mag c'q iknna vorok
Cn vfo bkar vfo bkar yvag c'q iknna vorok
C'q iknna vorok
Iknna vorok
C'q iknna vorok
Iknna vorok
Kkk
C'q iknna vorok

Iknna vorok
Kkk
Kk
K
Iknna vorok
Iknna vorok

Iknna vorok
Vorok
Vorok
Of of
Vorok
Vorok vorok
Of of
Vorok vorokkk vorkof vorkofk vorkfko rvoylkvo
Borokvf

Cn vfo bkar bakr rag iknna vorok
Cn vfo bkar fktr rag iknna vorok
Cn vfo ktr bkar rag iknna vorok
Kn vfo rag anr kn vfo mag iknna vorok
C'q iknna vorok
Iknna vorok
C'q iknna vorok
Vorok kk
Kkk
Kk
Iknna vorok
Iknna vorok
Kkk
Kk
K
Iknna vorok iknna vorok
Kkk kkkk
Kkkkkaaafff

Vorokkk
Vorokkkkaaff vorokkayz
Kkafff vorokkkay
Lknna vorkky ikann voarkka
Vkarok
Vorakk ayw asyrckl k k k k voroaak obia kkovk