Bye Bye Baby

exibições 259

Bye bye, bye bye honey girl
Bye bye, bye bye honey girl

You know i love you and i treat you the same old way
I was glad till the day i heard you say,
'goodbye, goodbye, honey boy
Bye bye, goodbye'

Bye bye, bye bye honey girl
Bye bye, bye bye honey girl

Bye bye, bye bye honey girl
Bye bye, bye bye honey girl

You know i love you and i treat you the same old way
I was glad till the day i heard you say,
'goodbye, goodbye, honey boy
Bye bye, goodbye'

Bye bye, bye bye honey girl
Bye bye, bye bye honey girl...