Ani raeti kama hem halho
Yoter miday mehem lo hazro
Haverim nifredo, batim nishbero
Dmaot shel mishpahot nishpeho
Nitzanim shel anashim, prahim shelo yefreho
Ha tikvan be'rasheyno, ahava be'nafsheno, ha halom be'roheno
Az la'ad namshihe be'darkeyno
Ne'elma la ha dmama shuv kolot ha milhama
Od hayal hozer atof be'ma? be'degel ha'medina
Dam ve dimaa nispagim ba'adama
Od ema hamoma nishara la rak tmona
Ta'tikva ba lev noel
Am hazak lo nitkapel
Ki lo nolad ha ben zona she'ya'atzor et israel!!!!!!
Ten li ta'tikva lekabel ma she'ein
Et ha'koahe leshanot ma she'ken
Bo'oo namshihe ha haem lefaneyno
Lo meohar ki mahar yum hadash
Ha halom yegva em ne'abed et ha tikva
Az hushitu yad la'a'hava
Hevtahtem yuna ba ra'kiaa yesh a'et
Ahi sirpad rael oketz ze lo ale shel zaet
Haem be halom kolam medabrim al shalom
Aval yorim, lohtzim, mosh'him, sohtim ta'hedek
Be olam shel pigoem, anasim tmimim od medabrim
Haem be ashlayut ha tzedek
Hem marhivim ba'am ta sedek
Over teyrof yom'yomi kedey lisrod
Lo rotze lihyot kedey le'hilahem
Sub nilham kedey lihyot
Note'a tikva, mashrish shorashim
Magen be gofie al ha halom
She'lo yetnapetz le resisim
Die maspik em ha ke'ev
Maspik em ha drama
Shana sh'ha'adama medamemet
Lo nama ve lama?
Ten li ta'tikva lekabel et ma she'eyn
Et ha ometz lenasot letaken
Bo'oo namshihe ha haem lefaneyno
Lo meohar ki mahar yum hadash
Ha halom yegva em ne'abed et ha tikva
Az hushitu yad la'a'hava
Elohim, ten li et ha tikva
Lekabel ma she'eyn
Ten li et ha'ko'ahe
Le's

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts