exibições 867
Foto do artista Hinos de Países

Hino do Zimbabwe

Hinos de Países


Simudzai mureza wedu weZimbabwe
Yakazvarwa nomoto wechimurenga
Neropa zhinji ramagamba
Tiidzivirire kumhandu dzose
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe

Tarisai Zimbabwe nyika yakashongedzwa
Namakomo, nehova, zvinoyevedza
Mvura ngainaye, minda ipe mbesa
Vashandi vatuswe, ruzhinji rugutswe
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe

Mwari ropafadzai nyika yeZimbabwe
Nyika yamadzitateguru edu tose
Kubva Zambezi kusvika Limpopo
Navatungamiri vave nenduramo
Ngaikomborerwe nyika yeZimbabwe