Ýþte Hayat (Sensizde Yaþanýyor)

Ýlhan Ýrem

exibições 145

Gittiðin gün, hayat bitti sanmýþtým
Gittiðin gün, ölümü yaþamýþtým
Gittiðin gün, zaman durdu sanmýþtým
Meðerse ben yanýlmýþým

Ýþte hayat, yine akýp gidiyor
Ýþte hayat, sensizde yaþanýyor
Ýþte hayat, böyledir deniyor
Zaman her þeyi siliyor

Öyle uzak, þimdi bana, yaþadýðým hatýralar
Bir bulanýk film / resim sanki, senle dolu dakikalar
Bak yinede zaman zaman, düþünürsem gözlerini
Her yanýmý anlatýlmaz yemyeþil bir sýzý kaplar

Bence artýk, sen sönmüþ bir güneþsin
Bence artýk, sen yankýsýz bir sessin
Bence artýk, soluksuz bir nefessin
Bence artýk, herkes gibisin