exibições 140

Czeska Bi¿uteria

Urszula


Mia³am ich
nie wiem jak wielu
Mia³am ich
Trudno powiedzieæ, ¿e mi wstyd
Cofam w g³owie film

Mia³am ich
I to nie oni mieli mnie
choæ ka¿dy z nich tak stara³ siê
Jesteœ, by³eœ - wiêc...

Warto siê biæ
Chyba siê warto o mnie pobiæ
Warto siê biæ
To siê op³aca - s¹ dowody

Nie wiesz nic
Ja ci to mówiê
nie wiesz nic
Ja ciê nauczê
Kochaæ siê
IdŸ tylko ze mn¹

Warto siê biæ
O me francuskie poca³unki
Warto siê biæ
O mój jedyny serwis duñski

Nie wiesz nic
Jeœli mnie nie znasz
Przytul siê
Nie jestem z drewna
Nie wiesz nic!
Dzisiaj narodzisz siê

I tylko czasem w lawinie budzê siê
Serce po¿era mi lód
Czeskie klejnoty
Ich blask a¿ zapiera dech
Dziel¹ mi szyjê na pó³

£atwa doœæ,
Nie mówiê nie
Poproœ mnie
A spalê ciê

Tak bojê siê
Z kimœ zwi¹zaæ siê
Sto pierwszy raz
Uprawiam grê

Taniec r¹k,
Ju¿ teraz chodŸ!
Bia³y flesz
Poœrodku mnie

Nie wiesz nic
Jeœli nie znasz mnie
To ja - twój mistrz,
Twój skarb, twój sen

Jeszcze mnie staæ
Na w³asne ³zy
A potem spaæ
Bo o czym œniæ?

I tylko czasem w lawinie budzê siê
Serce po¿era mi lód
Czeskie klejnoty
Ich blask a¿ zapiera dech
Dziel¹ mi szyjê na pó³

I tylko czasem w lawinie budzê siê
Serce po¿era mi lód
Czeskie klejnoty
Ich blask a¿ zapiera dech
Dziel¹ mi szyjê na pó³