exibições 94
Foto do artista Urszula

Ja P³aczê

Urszula


Niewa¿ne - nie mów proszê wiêcej nic
To sta³o siê - nie patrz na moje ³zy
To boli i nie mogê zrobiæ nic
¯aden mój gest ju¿ nie zatrzyma Ciê

I p³aczê co noc
A ³zy myje mi deszcz
I kocham ten ból
Zbyt mocno Ciê chcê
Gdy kochasz mnie czujê, ¿e
Ze szczêœcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Samotna moja mi³oœæ i mój grzech
W Tobie zasypiaæ chcê, z Tob¹ obudziæ siê
Tak nisko ju¿ upad³y moje ³zy
Jak d³ugo muszê ¿yæ, by podnieœæ i ocaliæ je?

I p³aczê co noc
A ³zy myje mi deszcz
I kocham ten ból
Zbyt mocno Ciê chcê
Gdy kochasz mnie czujê, ¿e
Ze szczêœcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Tak boli moja mi³oœæ i mój grzech
Tak zimno, tak zimno im tu jest
Yeah, yeah, yeah...
Czy w³aœnie tego chcesz?
Wtedy, gdy kochasz mnie

Gdy kochasz mnie...
Ze szczêœcia znów p³akaæ chcê
Nigdy nie, nie zostawiaj
W ten sposób mnie

Tak boli moja mi³oœæ i mój grzech
Tak zimno, tak zimno im tu jest
Yeah, yeah, yeah...
Czy w³aœnie tego chcesz... kochany