exibições 153
Foto do artista Urszula

Sza³ Sezonowej Mody

Urszula


Pytasz dlaczego jestem roztargniona
Czemu przewracam siê o w³asny cieñ
¯e milion rzeczy jeszcze nie zrobionych
Dlaczego myli mi siê z noc¹ dzieñ

Skrawki kawa³ki zwiewne kombinacje
¯adna pogoda nie zaskoczy ju¿
Plany taktyczne przed szmacian¹ bitw¹
Za chwilê dumne podnoszenie g³ów

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Z wielkim talentem odpowiedni ludzie
D¹¿¹c do celu tak jak jeden m¹¿
Wci¹¿ kombinuj¹ w przeogromnym trudzie
W co stroiæ przysz³oœæ ile za to wzi¹æ

Musisz zrozumieæ mi³y wa¿ny powód
I swoje miejsce przy mym boku znaæ
Dyskretny urok sezonowej mody
Czar tych sklepików pe³nych a¿ po dach

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans

Sza³ sezonowej mody
Bajerów nowych dziwny blask
Coroczny zawrót g³owy
Mierzenie swoich szans