exibições 155
Foto do artista Urszula

Tenerife

Urszula


Nie wo³am twego imienia we œnie
Nie lubiê nawet koloru twych ust
Nie kocham ciebie ju¿...

Ju¿ nie trzeba mi na mnie twoich oczu i r¹k
Nie miewam dreszczy gdy s³yszê twój g³os
Rytm twoich kroków nie sprawia ju¿, ¿e
Serce mi bije, bo nie kocham ciê...

Gdybym mog³a to sprawiæ by cofn¹³ siê czas
Gdybym mog³a zobaczyæ ciê znów pierwszy raz
Gdybym wtedy wiedzia³a to co teraz dobrze wiem
Mo¿e umia³abym te¿ kochaæ ciê...

A, a, a-a

Nie pragnê ju¿, nie pragnê ciê
Nie chcê pamiêtaæ co dobre i z³e
¯aden twój ¿art ani jeden twój œmiech
Wcale nie rozœmiesza mnie...

A wiêc nie chcê, nie chcê, nie chcê byœ by³
W moich wspomnieniach i w marzeniach mych
Nie wo³aj mego imienia we œnie
Sama nie wierzê, lecz nie kocham ciê...

Gdybym mog³a to sprawiæ by cofn¹³ siê czas
Gdybym mog³a zobaczyæ ciê znów pierwszy raz
Gdybym wtedy wiedzia³a to co teraz dobrze wiem
Mo¿e umia³abym te¿ kochaæ ciê...

A, a, a-a-a

Sama nie wierzê, lecz nie kocham ciê

Gdybym mog³a to sprawiæ by cofn¹³ siê czas
Gdybym mog³a zobaczyæ ciê znów pierwszy raz
I wtedy wiedzia³a to co teraz dobrze wiem
Mo¿e umia³abym kochaæ ciê...

Gdybym mog³a to sprawiæ by cofn¹³ siê czas
I mog³a zobaczyæ ciê znów pierwszy raz
I wtedy wiedzia³a to co teraz dobrze wiem
Mo¿e umia³abym kochaæ ciê...
Tak kochaæ...
Ciebie...
Mo¿e umia³abym kochaæ ciê...

Kochaæ ciê...