exibições 115

¯ycie to g³upi ¿art
Choæ miewa czasem gest
Marny gest
Czy mia³am kiedyœ fart?
Zdarzy³o siê we œnie
Na jawie nieco mniej, nieco mniej

Tak chcia³am lœniæ
Tak chcia³am byæ
Chcia³am ze œwiatem ³adnie graæ
Lecz œwiat znaczone karty ma
Zawsze przegrana by³am ja
Tropi mnie lêk
Œciga mnie strach

Zaszyæ siê gdzieœ w jak¹œ noc
Zagasiæ w sobie œwiat, ca³y œwiat
I nie czuæ wiêcej bo
Sk¹d braæ na czucie hart
Czy zdo³am jeszcze raz, jeszcze raz

¯ycie to g³upi ¿art
Choæ miewa czasem gest
czasem gest...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais no Blog