exibições 190
Foto do artista Urszula

Kto Zamiast Mnie

Urszula


Kto zamiast mnie ciê ca³uje?
Dzieñ pe³en dziur kto ceruje?
Gdy upadniesz kto kto poda ci d³oñ?
Czujê siê jak przeŸroczysta
Nie widzê siê w oknach wystaw
Tysi¹c g³ów ma t³um nikt nie widzi mnie

Od nigdy do zawsze by³ jeden krok
Nikt nie zrobi³ go
Od zawsze do nigdy drog¹ na skos
idê w noc
W pêdz¹cych poci¹gach budzimy siê
ty i ja
W hotelach pamiêci szukamy siê
raz po raz

Kto wi¹¿e ci rano szalik?
Kto mówi - znów tyle palisz?
Kto wychodzi w deszcz ¿eby kupiæ chleb.
O w³asne sny siê potykam
Wci¹¿ trudniej mi jest oddychaæ
Wzi¹³eœ ca³y tlen z pud³a czterech œcian

Od nigdy do zawsze by³ jeden krok
Nikt nie zrobi³ go
Od zawsze do nigdy drog¹ na skos
idê w noc
W pêdz¹cych poci¹gach budzimy siê
ty i ja
W hotelach pamiêci szukamy siê
raz po raz

Œwiat³o ju¿ nie nie jest z nami
Nie budzi nas dzieñ tr¹bkami
Ta muzyka gra zielono tak w innym domu dziœ
Kto zamiast mnie ciê ca³uje
Dni pe³ne dziur kto ceruje
Gdy upadniesz kto - pomyœl kto
kto poda ci d³oñ?