exibições 205
Foto do artista Zehava Ben

Mah Yihyeh

Zehava Ben


Mah yihyeh, mah yihyeh
hi oto sha'alah
ru'ach gabi nashvah lah
kachom ???
Mah yihyeh, mah yihyeh
hu otah az sha'al
eretz g'dolah bachta lah
hachol tzarah

Az mah, az mah yihyeh
soveinu kan bichlal
hen hachaim kashim
hen ke'admat prashim
Az mah, az mah yihyeh
sapeinu ha'umlal
kan betzarei hahar
bein hamatok lamar

Mah yihyeh, mah yihyeh
Elohim hanora
ko atzuvim chayeinu
bochim balail
Mah yihyeh, mah yihyeh
Elohim terachem
bo hitpalel aleinu
utenachem

Az mah...