exibições 168
Foto do artista Zehava Ben

Ahava Asura

Zehava Ben


Mul kochavim shemistaklim,
roshech moneach alai,
mul kochavim shemistaklim,
libech niftach elai,
ani ve'at guf echad
bor'chim shuv bechashai
Lach ish acher veli ishah,
namshich kach ad matai?

Mul kochavim
libi zo'ek chabek oti chazak,
mul kochavim
libi chosheh ahuv oti le'ad,
velo nachshov al hamachar
nichyeh rak et hayom,
nishkach et kol ma shemutar
ne'ehav kmo bachalom.

Elohim, ma yihyeh
hake'ev kol yom gadel?
elohim, ma yihyeh belibi ani sho'el?
Nifgashim bachatsot lo yod'im mah la'asot,
ohavim, lo choshvim veshomerim hakol besod.

Had'maot shemitpartsot omrot kim'at hakol,
lach isha,
veli yesh ish,
kach ad matai nisbol?

Ani ve'at me'ohavim nevishchafim leat,
Ani ve'at shuv mitkarvim ach margishim levad.
Libi shelcha aval gufi hu gam shel ish acher,
ani itchcha ach al beiti kasheh li levater.
Zot ahavah lelo tikvah,
vemah yihyeh hasof?
Nashki oti, chabki oti
kdei she'afsik lachsov.

Elohim, ma yihyeh
hake'ev kol yom gadel?
elohim, ma yihyeh belibi ani sho'el?
Nifgashim bachatsot lo yod'im mah la'asot,
ohavim, lo choshvim veshomerim hakol besod.