exibições 177
Foto do artista Zehava Ben

Galgal Mistovev

Zehava Ben


Elohim, Elohim
eich mis'tader mazali

Eich, Elohim, mis'tovev hagal'gal
eich hachaim muzarim
pa'am lematah
od pa'am me'al/ufa'am me'al
k'mo shiv'ron hagalim

Eich lo matz'ati yad shetohav
yad shetar'veh tzim'oni
od lo nim'shachti bechut shel zahav
mar ve'atzuv gorali/olami

Elohim, elohim
ha'er darki sham me'al
bash'chakim, bash'chakim
sh'ma koli Elohai

Eich baleilot hanefesh to'ah
bak'vishim hareikim
eich belibi rak esh lehavah
ten li k'tzat chom, Elohim

Elohim, elohim...

Lecha zo shirati
lecha bam'romim
ten ahavah, ten neshamah
ten menuchah lenafshi

Eich, elohim, mis'tovev hagal'gal
eich hachaim muzarim

Elohim, elohim...