exibições 183

TIPAT MAZAL

Zehava Ben


Elohim ten li rak tipat mazal
ten ahavah bil'vavi
mar gorali veha'olam achzar
ten nechamah betochi.

Eini rotzah armonot shel zahav
dai li bepinah chamah
ten li bachur/echad she'oti rak yohav
eten lo et haneshamah.

Elohim, elohim
hoi elohai ad matai
sh'ma koli, tfilati
ayafti dai bechayay.

Elohim...

Elohim, elohim...

Chayay koh afurim
veleilotai karim
koh bodedah va'atzuvah
rak chalomot nish'arim.

Elohim...

Ten li simchah veten li k'tzat or
ki afelim hem yamay/chayay
b'neh li sh'vil el beiti shuv lach'zor
ten k'tzat or le'einai.

Elohim...