exibições 119
Foto do artista Zehava Ben

SURU MENI

Zehava Ben


Suru, suru meni(mimeni)
yagon, kad'rut umach'shavah
hen chay ani, chay odeni
shechar eshteh ve'ahavah.

Lechayech, yafati, achoti hak'tanah.
Umachar yisa'eni gal,
el yode'a anah.

Galim galim, hen zehu yam.
Chevel, kevel, zohi s'finah
Cheresh, kevesh, zohi sefinah
ach li (at)ahuvah, gam po gam sham
achat/meltzari tznu'ah, sh'niyah p'rutzah.

Lechayech, yafati..

Shechar shechar eshteh hayom
ki/umachar yochluni hadagim
la'azazel hakol! Hen zeh hayom/ein li makom
sultanit, mel'tzar(i tznu'ah) ushnei logim

Lechayech, yafati..