exibições 134
Foto do artista Zehava Ben

PASHUT VE'AMITI

Zehava Ben


Atah be'atzmecha tamid batu'ach
aval halev otcha mas'gir,
mesachek iti et hakashu'ach
ach mibifnim kol kach shavir.

Al tesachek iti, tihyeh kvar amiti,
ani yoda'at she'atah ohev
az techabek oti, teragesh oti
veta'aseh li parparim balev.

Ani rotzah itcha sipur,
aval atah kazeh sagur
cholem al ahavah k'mo basratim
lo mechapeset li kochav
ani rotzah sherak tohav
rotzah otcha pashut ve'amiti

Daber iti begovah ha'einaim
daber patu'ach bli cheshbon,
et hamasechah tash'ir babayit
ki hachaim lo te'atron.

(repeat 2nd and 3rd verse)