refren]
Choæ niekochany, to dobrze znany
Choæ niekochany, to dobrze poznany
Choæ ciê¿ki i du¿y, to do czegoœ s³u¿y
Brzydki i du¿y, to do czegoœ s³u¿y

Jak na moje wymiary to za du¿o mam wiary
W to, ze los nogê podk³ada mi
Ci¹gle czekam na haki (?)
Taki œwiat byle jaki
Tyle rok byle jakich ma dni

Jak na moje wartoœci to za du¿o mam z³oœci
I za du¿o z³oœci ma œwiat
Z³oœæ mnie dusi co rano, twarz mam j¹ wypisan¹
Z³oœci stos dostrze¿onych dziœ wad

[refren]

Jak na moje pacierze jestem stratny na wierze
Nie op³aca siê wierzyæ mi w nic
Chocia¿ klêkam i proszê, nic z tego nie wynoszê
Jakiœ b³¹d gdzieœ tu musi byæ
Jak na moje potrzeby jest za du¿o chwygiedy (?)
Myœlê, ¿e jestem niewiele wart
Jak na moje wymogi to za krótkie mam nogi
A za du¿y na plecach mam garb

[refren] [x3]

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir