Na l¹dzie gdy rozgl¹dasz siê l¹duj¹c
Chcesz wszystko mieæ na w³asnoœæ nawet g³az
A ja wiem, ¿e ten g³az ma tak¿e duszê i nie ma i zaklêty w sobie czas.
Gdy myœlisz, ¿e s¹ ludŸmi tylko ludzie, których ludŸmi nazywaæ chce Twój œwiat
Lecz jeœli pójdziesz tropem moich braci - dowiesz siê najwiêkszych prawd, najœwiêtrzych prawd.

Czy wiesz czemu wilk tak wyje w ksiê¿ycow¹ noc i czemu ryœ tak zêby szczerze rad?
Czy powtórzysz te melodie co z gór p³yn¹?
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.
Barwy, które kolorowy niesie wiatr.

Pobiegnij ze mn¹ leœnych duktów szlakiem, spróbujmy jagód pe³ne s³oñca dni.
Zanurzmy siê w tych skarbach niezmierzonych i choæ raz o ich cenach nie mów mi.
Ulewa jest m¹ siostr¹, strumieñ bratem, a ka¿dy z ¿ywych stworzeñ to mój druh.
Jesteœmy po³¹czonym z sob¹ œwiatem, a natura ten kr¹g ¿ycia wprawia w ruch.
Do chmur ka¿de drzewo siê pnie, sk¹d to wiedzieæ masz, skoro œcinasz je.
To nie tobie ptak siê zwierza w ksiê¿ycow¹ noc, lecz ludziom wszelkich ras i wszelkich wiar.
P³on¹cym te melodie co z gór p³yn¹
Barwy który kolorowy niesie wiatr
Mo¿esz zdobyæ œwiat, lecz to bêdzie tylko œwiat.
Nie barwy, które niesie wiatr.
Nazywam siê John Smiths, a ty? Pokahontas.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir