exibições 128
Foto do artista Zehava Ben

Lehishtage'a

Zehava Ben


Im atah choshev alai ve'adain er
ted'a shebachaim lo hakol over
kar'ata li mal'ach hakol matok kol kach
im tiv'rach af pa'am lo es'lach

Zeh atah shemeshage'a
vegorem li hazayot
kol hachaverot (sheli) amru li
big'lalcha habe'ayot
atah tamid mofi'a k'mo ba'agadot
va'ani itcha osah shtuyot
Zeh atah shemeshage'a
ve'oseh li hafta'ot
kol hachaverot (sheli) amru li
big'lalcha habe'ayot
atah tamid mofi'a k'mo ba'agadot
va'ani itcha osah shtuyot

Kshe'atah noge'a bi ha'olam mushlam
ha'etzev shebalev ke'ilu lo kayam
her'gashti letzidcha shonah uvetucha
besach hakol bikashti et libcha

Zeh atah shemeshage'a...