exibições 4.108

Qu Jin Chen Qing - Xiao Zhan

Mo Dao Zu Shi (The Untamed)

zòng zhào chèn yè fēng xiǎo
mián zǎi yī zhōu jiāng yān
wǎn lái lǎn xīng guī zhāi
piàn liǔ yè chuī chè tiān biān

zhǎn kāi fàn huáng de
zhǐ yuān huí shǒu jiù rén jiān
jiāng dēng piāo yáo yuǎn
wǎng shì suí bō rú yòu yī piān

gāo tái yǐ lán qián xián
bēi guān huā mǎn zhǎng jiē
xuán wǔ dòng tiān
yě céng jiāo xuè xǐ jiàn
jī píng kān guò ěr xīn běn
yǒng jué hé jù rén yán
zòng rù huǒ hǎi réng bào huái chuí lián

yě céng xiào duó jiǔ tán
jiàn tiāo gū sū shí lǐ chūn
wú guān shēng sǐ shì lǎo lái
jǐn zuò jiāng hú shī zhōng rén

chuāng wài yù lán yǐng shēn qián
shēng shì mèng hái shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu xī nián
yīn guǒ jiē shì céng tīng wén

shēn yǔn bú yè tiān shuí
xìn nián shào wú xū yán
wèi yì zhī nuò yě céng xuē dí shě jiàn
liú yán rèn zài qián dān xīn
yóu rè hé xū lái biàn
shì shì jiē qiān rén qiān yán qiān miàn

yě céng jīng hóng guò yǎn zhǐ
jiān qīng tiāo juǎn yún wén
wú duān yǐn xián zhèn yuán hé
mèng zhōng shēn jì nà yī shùn

shù xià luò yīng fēn fēn
cǐ kè shì mèng hái shì zhēn
xié xíng yún yóu hòu shì wài
jiāng hú jiē shì jù zhuàn wén

dān xīn hé xū yán zài kǒu
héng dí xián chuī luò xīng dǒu
shǐ wǒ tú yǒu shēn hòu
míng bù rú jí shí yī bēi jiǔ

yě céng huái yōng rén jiān
shǐ wǒ dú xiǎng yī zhī chūn
wú guān shēng sǐ shì yuán hé jǐn
zuò jiāng hú shī zhōng rén

mén wài shēng qiǎn yǐng shēn
xiāng féng shì mèng hái shì zhēn
gé shì chūn qiū hòu qián shēng
yīn guǒ zhōng huì luò chéng hén

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Mo Dao Zu Shi (The Untamed) e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados

Ver mais no Blog

Opções de seleção