Habilite sua assinatura e dê adeus aos anúncios

Habilitar
exibições 5.906

Drunken Dream Of The Past

Mo Dao Zu Shi (The Untamed)

fēngyǔ qiánchén àoshì cāngqióng
qīng fǔ chén qǐng yì cóngróng

yún shēn bùzhī chù tiānzǐ xiào tán zhōng
shìshì wúcháng dú zuì mèng yī chǎng

tàn zhèngxié liǎng dàoguàn shìjiān xuānxiāo
gū yīshēn zhàn jiānghú

yì bùcéng jiāng nèixīn gūfù
xiāosǎ rén jiàn dào shàn è dōu lí kōng

què mò bu diào xīn zhòng shānghén
zhè yīshì fúshēng ruò mèng

zòngrán yǔ shì wú zhēng dào bùtóng yì zài xīnzhōng
zěnnài xiágānyìdǎn què chéng yīchǎngkōng
shàn è shìfēi fèn míng ài hèn jièxiàn bù qīng
xiāngshí jiù xiàng shì yī chǎng mèng

lúnhuí chóngshēng ēnyuàn míméng
sìcéngxiāngshí lù qīng fēng

yún jǐngshēn chù qínsè bàn dí shēng
shìshì wúcháng dú zuì mèng yī chǎng

tàn zhèngxié liǎng dào guān shìjiān xuānxiāo
bìngjiān zhàn jiānghú
cóng wèicéng jiāng nèixīn gūfù

xiāosǎ rén jiàn dào shàn è dōu lí kōng
què mò bu diào xīn zhòng shānghén
zhè yīshì yǔ rén wú zhēng

zòngrán yǔ shì wú zhēng dào bùtóng yì zài xīnzhōng
zěnnài xiágānyìdǎn què chéng yīchǎngkōng
shàn è shìfēi fèn míng ài hèn jièxiàn bù qīng
xiāngzhī jiù xiàng shì yī chǎng mèng

zòngrán yǔ shì wú zhēng dào bùtóng yì zài xīnzhōng
zěnnài xiágānyìdǎn què chéng yīchǎngkōng
shàn è shìfēi fèn míng ài hèn jièxiàn bù qīng
xiāngzhī jiù xiàng shì yī chǎng mèng

Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Comentários

Envie dúvidas, explicações e curiosidades sobre a letra

0 / 500

Faça parte  dessa comunidade 

Tire dúvidas sobre idiomas, interaja com outros fãs de Mo Dao Zu Shi (The Untamed) e vá além da letra da música.

Conheça o Letras Academy

Enviar para a central de dúvidas?

Dúvidas enviadas podem receber respostas de professores e alunos da plataforma.

Fixe este conteúdo com a aula:

0 / 500

Posts relacionados Ver mais no Blog

Opções de seleção