Ha'anashim Hachadashim

Ivri Lider


Anashim k'tsarim shemedabrim maher
besafah k'tsuvah hem maspikim yoter milim
bizman chaim echad
lehashlim mishpat, lo lehargish levad.

Anashim k'tsarim bemishpachah gdolah
yesh yeladim k'tanim ve'od achat z'kenah
hem lo mikan, me'eretz rechokah
ulai matos gadol yikach otam bechazarah.

Vehapanim, einaim acherot
la'alot le"high"gavoha uvasof linchot
mehamaka, shoveret et hayad
lo atsuvah
sh'vu'aim gimelim yachol lihyot nechmad

Lechayalim yafim she'lo ovrim dirah
letoch makom karir yoter betoch ha'adamah
hem lo mikan, me'eretz rechokah
ulai matos gadol yikach otam bechazarah.

Ve'im anachnu shnaim vetov lanu beintaim
daber le'at ani makshiv veli echpat
k'shehachi katan hu gam hachi ro'esh
vehachi chacham hu gam hachi tipesh

Im ta'amin be'ishiut gdolah
az hi titen lecha
et hachaim shelcha bematanah.

Vetitchaber le'olamot g'vohim
vetegaleh sheyesh bederech anashim tovim
veshe'chaim zeh chelek bishniyah
ulai hatsav-giyus yachzir otcha bechazarah.

Ze lo makom bishvil yaldah k'tanah
shelehorim shelah nimas
az hem hechlifu medinah
hayerukim sorfim lo et hayad
yesh lo tonah kesef uvechol zot hu levad
hu mitrashem me'omanut tovah
me'ochel chatsi chay, mebachurah yafah
matai tavin,
ze lo merashreshim
sheyahafchu otcha lihyot ha'anashim hachadashim

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts