Besheket besheket
chatzi hizdamnut avrah
besheket besheket
vezeh lo karah
yashavnu bacheder im od anashim
yashavnu rachok aval hayinu k'rovim.

Af echad mishneinu lo yagid
af echad mishneinu lo yodeh
af echad mishneinu lo yilchash ba'ozen
ani rotzeh kamah she'ani rotzeh.

Besheket besheket
yesh masa umatan al haregesh sheli
umah shekoreh kshelo mistaklim
im yesh li dim'ah bazavit shel ha'ayin
zeh loke'ach li zman lenasot az beintaim.

Af echad mishneinu lo yagid
af echad mishneinu lo yodeh
af echad mishneinu lo yilchash ba'ozen
ani rotzeh kamah she'ani rotzeh.
Af echad mishneinu lo yagid
af echad mishneinu lo yodeh
af echad mishneinu lo yilchash ba'ozen
ani rzarich rak k'tzat ani tzarich k'tat zman.

Ani bati letzaltzel bapa'amonim shelachem
velitzvo'a et mah shesagol etzlechem
ki achshav ani bo'er ani cholem al zeh harbeh
aval ulai zeh nigmar etzli
harbeh yoter midai maher.

Af echad mishneinu lo yagid
af echad mishneinu lo yodeh
af echad mishneinu lo yilchash ba'ozen
ani rotzeh kamah she'ani rotzeh

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts