Ish yakar ata yode'a
kamah zman ani rotzeh
ledaber aval ha'etzev lo yotze
esrim shanah
ani gam kachah metuchenet
lo leshachrer et ha'emet bevat achat
ata yode'a kamah zman ani muchan
lizrok hakol betoch bakbuk yarok layam
ve'ech hayofi melatef et hapinot
ata yode'a mitchashek li lenasot ve'az lir'ot
ech ha'or nichnas li derech hab'gadim
veharechov mutzaf s'ratim metzuyarim
tz'vaim tovim, she'lo hayu li

Ish yakar ani chipasti
mashma'ut barega'im
bar'vachim shebein hamavet lechaim
shebein ha'or
lemah she'ba acharei dma'ot
ata yode'a mitchashek li lenasov
vechoshev shelif'amim ani muchan
lehikanes lam'chonit, nivrach mikan
ve'ech haka'as meshaneh et ha'uvdot
ata yode'a mitchashek li
legalot ve'az lir'ot
ech ha'or nichnas li derech hab'gadim
ve'yesh t'munot shel yeladim be'atzitzim
gad'lim nachon
she'lo yihyu li
ve'az lir'ot ech ha'or
nichnas li derech hab'gadim
ksheharechov mutzaf
s'ratim metzuyarim
tzva'im tovim she'lo hayu li

Ish yakar...
Chatzi yare'ach me'ir
al ben adam she'lo zore'ach
mash'ir chiyuch katan
uteichef hu bore'ach
ha'anashim shebas'vivah lo bishvilo
ve'achshav ani sham'ati shehalev hazeh
hu chatzi automati
she'ein k'nisah lachadarin an'lo yad'ati
limtzo lecha achshav et hat'shuvah.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts