Be'ir yafah umele'at ga'agu'im
ani holech lehitmaser laretzonot sheli, lehistabech
velayofi shema'if oti la'ananim
hitlahavut kazot, chaseret me'atzorim
achshav ani bole'a et harok shemitztaber li
bechalah hapo
hizdamnuyot ka'eleh bachaim lo yihyu harbeh
bechultzat pasim dakah vekove'a meshuneh
zeh ha'einaim she'osot et hahevdel
kazeh yafeh

Achshav ani nivhal ve'az chozer
loke'ach et hazman lo memaher
ani shome'a mibachutz
shehapo sheli omer, mah hapo sheli omer
ahchsav zeh letamid o levater
uvati le'echad, yatzati im acher
bim'chonit yapanit chadashah
biy'ridot ani doher

Achshav ani doher

Be'ir yafah umele'at ma'aminim ani rotzeh
limtzo et hachaim sheli, lehitragel
uch'shek'tzat shotim hakol nir'eh pit'om
kol kach yafeh
vezeh harbeh yoter pashut lizrom ve'lo lehitbalbel

K'shehayaldah sheleyadi mesaperet li
kamah shekasheh
ve'ech ha'anashim sheleyadah
otzrim otah umah yihyeh
bechultzat pasim dakah vekove'a meshuneh
zeh hasfataim shenotnot li neshikah bapeh

Achshav ani nivhal ve'az chozer...

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir

Posts relacionados

Ver mais posts