Al kav hamayim omed lo ha'idiot hazeh
hu od me'at yir'eh, zeh od me'at yikreh,
al kav hamayim yoshev lo ha'idiot hazeh
enaim ktzat p'kuchot, she'lo yikreh.

Uventaim dagim k'tanim mechamemim oto
me'atzbenim oto, letovato
vehayadaim tof'sot davar sheyesh bo tov
k'shehu pogesh et harechov.

Hu lo ro'eh k'shetov ushechulam smechim
k'shehapanim shelo besheket nisrafim
hu iver lir'ot kshemashehu shoneh
sheha'olam chadash, sheha'olam yafeh.

Al kav hamayim yoshev lo hachamud hazeh
hu lo mud'ag achshav, uvetach lo yihyeh
al kav hamayim shochev lo hachamud hazeh
morid et hab'gadim uch'lum lo meshaneh.

Hu lo ro'eh k'shetov...

Az mistovev harosh mimashka'ot kalim
hachaverim shel hahorim shelo lok'chim oti
lemesibah ba'ir veyesh sham, kanir'eh,
maspik sibot tovot lach'shov
sheha'olam yafeh.

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir