Leonardo yode'a hakesem oved bakolno'a
yesh lo ekdach matanat yom huledet
hu mishtamesh bo k'mo sherak hu yode'a

Im ba lachem lihyot chaverim shelo
bachoref hazeh hu hechlit lesaper
mah sheyesh lo balev mah sheko'ev
bakayitz haba hu yihyeh be'eropa
ki shamah lo cham ve'hu lo tzarich lefached
mah yagidu kulam
im ba lachem lihyot chaverim shelo
bazman hakarov hu ya'aseh lachem tov
bayom sheyashuv ayef ve'atzuv,
tizkeru sheyesh anashim
yoter chalashim

Hi ro'edet bacheder az al tadlik et ha'or
achshav hi beseder

Leonardo batu'ach halev lo tzarich lanu'ach
veshuv mitahev im armonot ba'avir
mavet batu'ach zeh mavet mahir
im ba lachem lihyot chaverim shelo
bazman hakarov hu ya'aseh lachem tov
bayom sheyeshuv ayef ve'atzuv,
atem tizkeru sheyesh anashim
k'tzat yoter chalashim

Hi ro'edet bacheder az al tadlik et ha'or
achshav hi beseder

Enviar Tradução Adicionar à playlist Tamanho Cifra Imprimir Corrigir